Avoimestitutkien

January 10, 2011

Tutkimustietoa digitaalinativismista

Filed under: Oppiminen,Tutkimukseen liittyvää — Joanna Kalalahti @ 23:07
Tags: , ,

Eräs asia, joka itseäni on vaivannut jo jonkin aikaa, on keskustelu digitaalisista natiiveista ja erityisesti se, miten “digitaalista nativismia” käytetään kaiken kattavana perusteluna koulun opetuksen uudistamiselle ja kaiken vanhan hyvänkin poisheittämiselle uuden tieltä.

Ensinnäkin oma kokemukseni nykynuorista on hyvinkin vastakkainen sille, mitä digitaalinativismiin uskovat tuovat esiin – en voi olla uskomatta sitä mitä itse koen ja näen ympärilläni. Toinen, ja oikeastaan se suurin syy miksi suhtaudun epäilyksellä digitaalinativismiin on se, että mielestäni kritiikitön suhtautuminen ja jonkin uuden ilmiön nimeen vannominen ja käyttäminen perusteluna ilman melko vakuuttavia pohjalla olevia tutkimustuloksia on epäilyksiä herättävää itsessään (ikävä kyllä näen että sosiaalinen media on yksi syyllinen tällaiseen tutkimattomien asioiden buustaamiseen). Kolmanneksi minun on vaikea uskoa ihmisen evoluutiota pidemmällä aikavälillä tarkasteltaessa, että itse ihmisen oppiminen ja aivot olisivat muutamassa kymmenessä muuttuneet niin radikaalisti, että koko oppiminen kognitiivisena prosessina olisi aivan eri prosessi kuin aikaisemmin (tai oikeastaan reilussa kymmenessä, jos digitaalisten natiivien sukupolveen katsotaan kuuluvan vuosien 1980-1994 syntyneet (Bennett, Maton & Kervin 2008, 776)). Tarkastelen tässä kirjoituksessa erityisesti ko. ilmiöön liittyvää kritiikkiä Journal of Computer Assisted Learning -julkaisun lokakuun teemanumeron kirjoitusten pohjalta.

Vaikka koetan arkiyhteyksissä tutkijanroolia välttääkin, en voi täysin olla tarkastelematta tutkimiani ilmiöitä vapaa-ajalla tutkijan silmälasien kautta. Olen esimerkiksi mielenkiinnolla seuraillut tuntemieni hyvin eri-ikäisten lasten ja nuorten Internetin- tai sosiaalisen median käyttöä. Oma kokemukseni on, että siinä esiintyy hyvin suurta vaihtelua riippuen nuoresta. Osa on kovin kiinnostunut ja käyttää välineitä ja sovelluksia todella paljon, osa vain välillä ja osa ei juuri lainkaan. Aivan kuten me aikuisetkin. Myös tutkimustulokset näyttäisivät siihen suuntaan, että myös ns. digitaalisiksi natiiveiksi luokitellussa sukupolvessa on enemmän ykilöllisiä eroja teknologian käytön osalta kuin yhteisiä tekijöitä (ks. esim. Kennedy et al. 2010; Bennett, Maton & Kervin 2008).

Olen lueskellut myös danah boydin ajatuksia. boyd on tehnyt väitöskirjaansa varten laajan haastattelututkimuksen nuorten parissa Yhdysvalloissa. Mielestäni keskeisimpänä hänen tutkimuksestaan nousee se, että nuoret kyllä käyttävät sosiaalista mediaa kommunikoinnissaan, mutta a) eivät kaikki, b) he suosivat toistensa tapaamista fyysisesti, verkko ja heidän välineenä pääosin käyttämänsä yhteisösivustot (MySpace, Facebook) toimivat saman asian ajajina kuin puhelin aikaisemmin – kun kotiintuloaika illalla koittaa, yhteisösivujen kautta voi jatkaa juttelua kaverien kanssa, c) nuorilla ei ole jäsentynyttä ymmärrystä tai näkemystä sosiaalisen median kentästä ja d) nuoret käyttävät sosiaalista mediaa silloin kun sen käyttö sopii luontevasti heidän toimintaansa, ei mitenkään itsetarkoituksellisesti. Tosin tähänkin pätee hyvin huomio siitä, että vaihtelua on nuorten välillä edellämainitun suhteen. (boyd 2001; boyd 2009.) Myös E-Learn 2009 -konferenssissa Vancouverissa kuulin mielenkiintoisen esityksen (Lapadat, Atkinson & Brown 2009) toteutetusta tutkimuksesta, jossa myös tuli hyvin esiin, miten erilaisia nuoret keskenäänkin ovat median käytössä.

Bennett, Maton & Kerwin (2008) sekä Bennet & Maton (2010) ovat käyneet läpi digitaalinen natiivi -keskustelua ja tarkastelevat sen perustana olevaa – tai olematonta – tutkimustietopohjaa. Bennettin, Matonin ja Kerwinin (2008) mukaan debatti digitaalisesta nativismista perustuu kahteen avainväitteeseen: 1) oletetaan erillisen ja aikaisempiin nähden täysin erilaisen sukupolven olemassaolo ja 2) edellisen perusteella vedetään johtopäätöksiä siitä, että opetusta pitäisi muuttaa perustavanlaatuisesti, jotta digitaalisten natiivien tarpeisiin voidaan vastata. Bennett ja kumppanit tarkastelevat keskustelua tuoden esiin erilaisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia, joiden kautta he nostavat esiin huolensa siitä, miten huteralle pohjalle keskustelu digitaalisista natiiveista oikeastaan perustuu – ja miten se suuntaa huomiota aivan vääränlaisiin asioihin opetuksen kehittämisessä.

Kirjoittajat ensinnäkin kritisoivat ilmiön yksinkertaistamista siihen, kuinka ns. digitaalisten natiivien sukupolven voidaan ajatella kasvaneen Internetin kanssa. Pääsy Internetiin ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen ilmiö kuin voidaan ajatella, väliin tulevia tekijöitä on monia kuten esimerkiksi kodissa ja koulussa olevat säännöt tietokoneen ja Internetin käytöstä, teknolgialle annettu arvo ja sen käyttöön liittyvät tilanteet (vapaa-aika ja viihde vs. opiskelu ja työ). (Bennett & Maton 2010, 322-323.)

Bennettin ja Maton tuovat myös esiin huolen siitä, miten pelkän arkitiedon varaan rakennettu oppiminen ei riitä, kun aletaan puhua akateemisesta tiedosta ja siinä vaadittavista tiedon synteesi- ja arviointitekniikoista. Arkitiedosta puuttuu pedagoginen jäsennys, jota tarvitaan paitsi akateemisessa kontekstissa ja myös monissa työtehtävissä. Toisaalta on ymmärrettävä myös formaalien ja informaalien kontekstien erot ilman toisen etuoikeuttamista sinänsä, sekä päästävä arkipäiväisen ja opetuksellisen toisensa poissulkevasta jaottelusta. Bennett ja Maton vaativat opetuksen kehittämisen pohjaksi digitaalisen nativismin kaltaisten oletusten sijaan perusteltua tutkimustietoa siitä, miten informaalit ja formaalit ympäristöt limittyvät toisiinsa nuorten elämässä, ja minkälaisilla teknologian tukemilla toiminnoilla on siten eniten annettavaa formaaliin opetukseen, milloin, missä, miten ja minkälaisille opiskelijoille. (Bennett & Maton 2010, 325-327.)

Bennett ja Maton tarkastelevat myös syitä sille, miksi digitaalisten natiivien olemassaolon olettaminen täysin aikaisemmista sukupolvista erilaisena ryhmänä on saanut jalansijaa ja jonka varjolla ollaan vaatimassa opetuksellisia uudistuksia pelkästään siksi, että olisi olemassa täysin aikaisemmasta poikkeava uusi ja erilainen sukupolvi. Ilmiö on heidän mukaansa eräänlaista “akateemista moraalista paniikkia”, jollaista on tunnistettavissa kautta historian. Moraalinen paniikki syntyy, kun media nostaa tietyn ryhmän yhteiskunnassa (esim. nuorten alakulttuurin) uhkana yhteiskunnallisille arvoille ja normeille. Sensaatiohakuinen kieli ja ryhmien välisten erojen korostaminen nostattavat paniikkia – jota ei oikeastaan ole olemassakaan kuin diskurssin tasolla joka alkaa elämään omaa elämäänsä*. Akateeminen muoto moraalisesta paniikista synnyttää kahtiajaottelua helposti herkästi innostuvien ja niiden välillä, jotka suhtautuvat siihen kriittisemmin. Moraalisen paniikin vaara on siinä, että se pyrkii sulkemaan avoimen ja eteenpäin vievän keskustelun sekä vaihtoehtoiset näkemykset tehokkaasti sillä, että niiden esittäminen tulkitaan vain muutoshaluttomuudeksi ja mitätöidään. Näin ollen tärkeiden asioiden eteenpäinkehittäminen saattaa tyrehtyä.

Allekirjoitan siis Matonin näkemyksen: “Rather, we are arguing that the way the debate has been constructed by some digital native proponents is working against the advancement of knowledge in this area. If we really want to understand young people’s technology experiences and what should happen to education because of them, we need to move the debate on to be less self-interested and more dispassionate (Bennett & Maton 2010, 329).”

Tämä oli vain hyvin tiivistetty katsaus ja paljon sellaista jäi tästä puuttumaan mistä olisin halunnut kirjoittaa enemmänkin. Suosittelenkin kaikille lämpimästi lukemaan noita Journal of Computer Assisted Learningin lokakuun numeron artikkeleita – erityisesti Bennettin & kumppanien artikkeli (ja jo aikaisempi vuonna 2008 ilmestynyt) ovat mielestäni lukemisen arvoisia.

Alaviitteet

* Sivuhuomiona – mielestäni sama ilmiö koskee paljolti nykyään myös muutakin mediaa, alkaen suurista sanomalehdistä, joiden etusivun uutiset vaikuttavat lähentelevän keltaisen lehdistön lööppejä. Mielenkiintoinen havainto on esimerkiksi se, että eräs ystäväni päivitteli sitä miten auto-onnettomuudet ovat lisääntyneet huimasti. Vilkaisu onnettomuustilastoihin pitkällä tähtäimellä kuitenkin kertoo toista. Kyse on siitä, miten asioista uutisoidaan…

Lähteet

Bennett, S. & Maton, K. 2010. Beyond the ‘digital natives’ debate: Towards a more nuanced understanding of students’ tehcnology experiences. Journal on Computer Assisted Learning 26(5), 321-331. URL (luettu 7.9.2010) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2010.00360.x/pdf

Bennett S., Maton K. & Kerwin L. 2008. The ‘digital natives debate: A critical review of the evidence. British Journal of Educational Technology 39(5), 775-786.

boyd, d. 2001. Taken Out of Context. American Teen Sociality in Networked Publics. PhD Dissertation. University of California-Berkeley, School of Information. URL (luettu 12.3.2010) http://www.danah.org/papers/TakenOutOfContext.pdf

boyd, d. 2009. Living and Learning with Social Media. Symposium for Teaching and Learning with Technology. Penn State: State College, PA 18 April 2009. URL (luettu 12.3.2010) http://www.danah.org/papers/talks/PennState2009.html

Kennedy G., Judd T., Dalgarno B. & Waycott J. 2010. Beyond natives and immigrants: exploring types of net generation students. Journal of Computer Assisted Learning 26(5), 332-343. URL (luettu 3.12.2010) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2729.2010.00371.x/pdf

Lapadat J., Atkinson M. & Brown W. 2009. The Electronic Lives of Teens: Negotiating Access, Producing Digital Narratives, and Recovering From Internet Addiction. Teoksessa T. Bastiaens et al. (toim.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009, 2807-2816. Chesapeake, VA: AACE.

Advertisements

Joululoman tuotoksia

Filed under: Tutkimukseen liittyvää — Joanna Kalalahti @ 23:07
Tags: , ,

Joululoma oli ja meni, ja sen aikana tuli tehtyä monenmoista. Aluksi teki mieli olla poissa tietokoneen äärestä monta päivää ja se teki hyvää, samoin irtiotto työ- ja tutkimusasioista. Ensimmäisen lomaviikon lopulla kuitenkin teki mieleni lukea myös muutamia artikkeleita ja kirjoja, jotka ovat odottaneet vuoroaan ties miten pitkään. Oli taas mahtavaa huomata, miten tauko virvoittaa ajatuksia ja auttaa näkemään olennaista.

Minua oli myös vaivannut koko syksyn ajan muutama keskeneräiseksi syksyn kiireissä jäänyt blogikirjoitus – sellaiset hieman syväluotaavammat, jotka eivät synny ihan yhdellä kirjoituskerralla spontaanisti, ja jotka vaativat myös hieman lähdeaineistoon parempaa perehtymistä.

Vaikka keskustelu näistä aiheista (ainakin digitaalisista natiiveista) viime syksynä eri foorumeilla onkin jo ohitse, halusin silti kirjoittaa loppuun tekstin aiheesta, jota olen aloittanut jo syyskuussa lokakuun Journal of Computer Assisted Learning -julkaisun esiversion ilmestyttyä. Toisaalta aloin miettiä, että haluan julkaista tämän kirjoituksen myös siksi, että aivan liian helposti ja nopeasti ohitetaan tärkeistä asioista keskusteleminen. Aivan liian usein myös todetaan vain ohimennen asioita, eikä välttämättä palata jälkikäteen lukemaan löytynyttä pikavilkaistua artikkelia tai kirjaa, koska ei tietotulvassa muisteta ja ehditä. Tiedon valtava määrä rajoittaa mahdollisuuksia perehtyä asioihin syvällisesti, eikä se kaikkien asioiden osalta, kaikille ja joka tilanteessa ole tarpeenkaan – on pakko keskittyä kaikkein olennaisimpaan. Pystyn kyllä näkemään sosiaalisen median hyödyt – ilman RSS-syötteitä ja Twitteriä en saisi kaikkea sitä ajantaisaista tietoa mitä nyt saan helposti ja nopeasti silmäiltäväkseni joka päivä. Mutta toinen puoli minussa tarvitsee myös säännöllistä irtiottoa sosiaalisesta mediasta ja printattua tekstiä, kynää ja paperia. Tarvitsen aikaa ja rauhaa prosessoida asioita ja vain sitä kautta saan syntymään jotakin sellaista, mistä voin olla ylpeä. Joululomalla koin intoa ja onnea kun siihen oli mahdollisuus.

Julkaisen siis kirjoituksen digitaalisesta nativismista aivan hetken kuluttua tämän kirjoituksen perään. Lähiviikkoina saan toivottavasti vielä viimeisteltyä toisen tekstin, joka käsittelee erilaisia oppijoita.

Create a free website or blog at WordPress.com.