Avoimestitutkien

March 10, 2010

Wikiselvityksessä vertailtavat ominaisuudet

Hieman jatkoa wikiselvityksen suunnittelusta. Olen käynyt läpi kommentteja selvitykseen mukaan otettaviin wikeihin liittyen sekä edellisen selvitystä koskevan blogikirjoitukseni kommenttien että Sometussa keskustellun kautta – kiitos paljon kommentoijille!

Teemme nyt ensivaiheessa niin, että otamme selvitykseen vain wikejä, ei yhteisöalustoja. Niistä tosin haudomme ajatusta toteuttaa syksyllä oman selvityksensä. Vielä ei ole lukkoonlyötynä lista selvitykseen mukaan otettavista wikeistä – valinta on kieltämättä hankala. Sen sijaan vertailtavia ominaisuuksia olen ehtinyt pohtia paremmin. Tässä lyhyttä koostetta pohdinnoista.

Selvityksen perusajatukset

  ­

 • Wikimatrixista (ja sen kautta edelleen vertailtujen wikien omilta sivuilta) voi etsiä tarkempaa tietoa (ja ajantasaisempaa koska ko. tieto muuttuu jatkuvasti) wikikohtaisesti.
 • Tämä selvitys pyrkii tarjoamaan ehdotelman niistä ominaisuuksista hieman laajemmiksi ominaisryhmiksi listattuna, mitkä wikeissä ovat vertailua tehtäessä olennaisia.
 • Ei keskitytä yleisellä tasolla tiettyihin ominaisuuksiin, vaan toiminnan tavoitteisiin ja edellytyksiin.
 • Vertailu itsessään tehdän ko. ominaisuuslistan pohjalta.
 • Tärkeiksi katsottuja ominaisuuksia tutkitaan testiasennusten ja käytössä olevien hostattujen wikialustojen kautta hieman Wikimatrixin listaa tarkemmin ja pyritään kuvailemaan testattavia ominaisuuksia hieman laajemmin ja yleisemmällä tasolla, esim. versiohallinnan / sivuhistorian toimivuutta, helppokäyttöisyyttä ja kattavuutta yhtenä kokonaisuutena. Ei siis ‘ominaisuus löytyy / ei löydy’ -tyyppisenä ominaisuuslistauksena.
 • Emme rankkaa wikejä keskenään paremmuusjärjestykseen, koska niin moni tekijä vaikuttaa. Tuomme esiin lopputulemana, mihin mikäkin wiki soveltuu, miten helppo wiki on ottaa käyttöön, miten helppo wikiä on käyttää, minkälaisia resursseja se vaatii. Näiden seikkojen osalta toki voi arvioida sanallisesti myös keskinäistä paremmuutta.
 • Luotamme selvitykseen valittavia wikejä käyttävien tahojen arvioihin, jotka perustuvat todelliseen käyttöön, ei testiasennukseen, koska sen kautta ei välttämättä synny luotettavaa kuvaa. Näin ollen rajoituksena on tietysti tapauskohtaisuus. Uskomme kuitenkin, että tapauskohtaisten kuvausten kautta on mahdollista saada syvällisempää laadullista tietoa ja paremmin nähdä erilaisia wikin käyttöön vaikuttavia tekijöitä.

Wikimatrixin ominaisuuslista

Pohjaksi selvityksessä tarkasteltavien ominaisuuksien valintaan otettiin WikiMatrixin laaja ominaisuuslista. Myös Wikipediassa on vertailulista wikien ominaisuuksista, mutta vertailtavat ominaisuudet ovat teknisempiä ja niitä on huomattavasti vähemmän.

WikiMatrix on kaupallisen toimijan, CosmoCode-nimisen saksalaisen ohjelmistoyrityksen työntekijöiden tuottama wikien vertailusivu. WikiMatrix perustuu CosmoCoden työntekijän Andreas Gohrin alkujaan luomaan suosittuun wikien vertailusivuun. Koska sivua voivat päivittää itse wikien toteuttajat (lisätä wikejä vertailtaviksi, ylläpitää tietoja – WikiMatrixissa vaatimuksena että on uuden wikin lisäävä on itse yksi wikin toteuttajista), sen katsottiin todennäköisesti pysyvän ajantasaisempana kuin jonkun kolmannen osapuolen toteuttama vertailu. Esimerkiksi 25 suosituimman wikin osalta vain kahden tietoja ei oltu päivitetty Wikimatrixiin vuoden 2009 tai 2010 aikana. Emme myöskään ajantaisaisena pysyvän kattavan vertailulistan jo ollessa olemassa halunneet tehdä itse vain yhtä uutta ominaisuusvertailua Wikimatrixin ajatusta kopioiden. On kuitenkin huomattava, että kaikkia wikisovelluksia ei listalla ole, vaikka toisaalta kuka tahansa voi oman wikisovelluksensa listalle lisätä. Siksi pyysimme myös vinkkejä laajemmalta sosiaalisen median yhteisöltä (mm. AVO-hanketoimijat, Sometu-verkosto) vinkkaamaan wikeistä, joita selvitykseen kannattaisi ottaa mukaan.

Ajatuksena on tehdä suppean asiantuntijaryhmän (kokoonnumme viikolla 11) ja WikiMatrixin ominaisuuslistan apua käyttäen wikin ominaisuuksien tärkeysluokitus, ja valita sitä apuna käyttäen ne ominaisuudet, jotka nähdään olennaisina wikejä vertailtaessa ja niiden hyvyyttä arvioitaessa. WikiMatrixissa on kustakin ominaisuudesta myös selitteet siitä, mitä ominaisuudella tarkoitetaan. Valitettavasti tarkempi tutkiminen osoitti, että kaikista ominaisuuksista ei kuitenkaan ole kuvausta WikiMatrixissa. Osittain tätä selittää se, että kuvaukset on selkeästi toteutettu vertaistuotantona ja niiden taso vaihtelee.

Jotta löytäisimme ne ominaisuudet, joiden suhteen vertailua kannattaa lähteä tekemään, pyydämme asiantuntijaryhmältä arviota ominaisuuden tärkeydestä. Ominaisuuden tärkeys riippuu tietysti siitä, kuka / minkä tasoinen wikin käyttäjä on, jonka näkökulmasta arviota tehdään. Koska selvityksessämme on tarkoitus auttaa ensisijaisesti tavallisia, ei-teknisiä käyttäjiä, jotka miettivät wikin käytön aloittamista tai wikin asentamista organisaationsa käyttöön, tämä on myös oletettu käyttäjätaso. Tuomme kuitenkin esiin myös sellaisia seikkoja, jotka ovat tekniseltä kannalta tärkeitä wikin valinnassa (koskee erityisesti asennettavia software-wikejä) – näin myös wikin valintaa pohtiva ei-tekninen käyttäjä ymmärtää, mitkä tekniset seikat vaikuttavat wikin valintaan, mikä varmasti helpottaa myös keskustelua tulevan wikiasennuksen ylläpitäjien kanssa.

Asiantuntijaryhmän tärkeiksi arvioimat ominaisuudet otetaan vertailuominaisuuksiksi. Huom. selvitykseen mukaan otettavia wikejä ei ole ollut tarkoitus alkujaankaan arvioida pelkällä taulukkomaisella listalla ruksaten ominaisuuksia joita niistä löytyy tai ei löydy, vaan hieman laajemmin aukikirjoittaen ko. ominaisuuden osalta kussakin wikissä (esim. oliko hyvin toteutettu, mitä rajoitteita jne.).

Tärkeät ominaisuudet – tarkastelu laajempien ominaisuuskimppujen kautta toimivuusnäkökulmasta

Kävin itse läpi ominaisuuslistan ja merkitsin mielestäni tärkeät ominaisuudet (mietin myös siltä kannalta, onko ominaisuus tärkeä tekniseltä kannalta, wikiä valittaessa eli tietyt ennakkoehdot, vai käytön kannalta. Nämähän tietysti osin limittyvät toisiinsakin. Koin yksittäisten ominaisuuksien arvioinnin niiden tärkeyden kannalta hankalaksi, koska ominaisuudet jäsentyivät mielestäni selkeästi laajempiin ominaisuuskimppuihin. Heräsi myös ajatus siitä, että olennaista ei niinkään ole se, mitä tiettyjä yksityiskohtaisesti kuvattuja ominaisuuksia wikistä löytyy, vaan voidaanko sen ominaisuuksilla ja välineillä toteuttaa halutunlainen wiki. Eli wikin tarjoamat mahdollisuudet, ei niinkään sen sisältämät työkalut itsessään, koska useilla erilaisilla työkaluilla tai ominaisuusyhdistelmillä voidaan saavuttaa sama lopputulos. Esimerkki: voi olla sinänsä sama miten wikissä olevia sivuja voidaan hallita (hakutoiminnallisuus, indeksisivu kaikista wikisivuista, sivukartta, tagit…) – pääasia on, että sivujen hallinta onnistuu jollakin helpolla tavalla.

Ehdotus tärkeimmistä ominaisuuksista, joita selvityksessä kannattaisi tarkastella edellämainitun pohjalta (huom. alustava lista, varmasti puutteita – kommentit siis tervetulleita :):

1. Wikin valintaan vaikuttavat tekniset ominaisuudet (erityisesti asennettavat software-wikit)
­

 • wikin vaatima käyttöjärjestelmä
 • wikin ohjelmointikieli
 • wikin tekninen toimivuus
 • palvelinohjelmisto
 • tallennusmuoto
 • tietoturva-asiat
 • räätälöitävyys (avoin vs. suljettu lähdekoodi)

2. Wikin valintaan vaikuttavat resurssitekijät
­

 • ylläpito-osaaminen
 • ylläpidon helppous / vaativuus
 • wikin kustannukset
 • käytön tuki (tekninen sekä käyttötuki – huomioi myös kehittäjäyhteisö)

3. Versiohallinnan / sivuhistorian kattavuus
­

 • versioiden määrä
 • aikaisemman version palautuksen helppous
 • vertailu versioiden välillä
 • muutoskommentit

4. Käytön helppous, mukavuus, käytettävyys
­

 • ulkoasu
 • räätälöitävyys ja muokattavuus peruskäyttäjän osaamisella
 • editori ja editoinnin helppous / vaativuus (ml mediaelementtien lisääminen)
 • usean käyttäjän yhtäaikainen käyttö
 • hakutoiminnot & sivujen löydettävyys (esim. indeksointi)

5. Miten data saadaan ulos wikistä (esim. varmuuskopiointi, siirto toiselle wikialustalle)

 • helppous / vaativuus (pystyykö peruskäyttäjä itse tekemään vai tarvitaanko tekninen tukihenkilö)
 • muoto: HTML, raakateksti, XML, PDF…

­­
6. Mitä wikiin voi lisätä tekstin lisäksi (tiedostomuodot, kuvakoot)

 • liitetiedostot
 • video
 • audio
 • kuvat

­ ­
7. Erityiskäyttö ja -käyttäjäryhmät
­

 • kielivaatimukset
 • esteettömyys (esim. näppäimistökomennot)
 • kaavaeditori (matematiikkakäyttö)
 • mobiilikäyttö

­­­
8. Lisäkilkkeiden mahdollisuus ja määrä
­

 • voiko itse kehittää (avoin vs. suljettu lähdekoodi)
 • muu räätälöitävyys ja muokkaus (vrt. kohta 4)
 • saatavat pluginit
 • kalenteri
 • blogit
 • kuvagalleriat

­­

Koska selvityksessä oli tarkoitus jakaa vertailtavat wikit kolmeen eri ryhmään (hostatut wikipalvelut, asennettavat wikiohjelmistot sekä wikien erikoistapaukset kuten esim. Wikimedia Commonsin wikisovellukset), tämä tietysti vaikuttaa hieman ominaisuusvertailuun, erityisesti kolmas ryhmä on varsin erilainen eikä sitä voi aivan samoin kriteerein kaikilta osin arvioida.

Näiden pohjalta muotoillaan sitten seuraavassa vaiheessa haastattelukysymykset, kunhan wikit saadaan valittua ja löydettyä organisaatiot haastateltaviksi, joissa ko. wikejä käytetään.


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo

1 Comment »

 1. Sama tekstin hieman laajemmin – ja osia edellisestä wikiselvitykseen liittyvästä kirjoituksesta (sekä siihen tänään lisäämäni viimeisin kommentti paremmin aukikirjoitettuna – on jo osin koottu selvitysraportin iduksi ja löytyy pdf:nä täältä.

  Comment by Joanna Muukkonen — March 11, 2010 @ 16:34 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: